Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. 

S Vašimi osobnými údajmi samozrejme zaobchádzame zodpovedne a pritom dodržiavame všetky príslušné ustanovenia uplatniteľného práva o ochrane údajov.

 

Obsah 

1.     Nakladanie s osobnými údajmi 
2.     Zber všeobecných údajov a informácií 
3.     Cookies 
4.     Používanie plug-in modulov sociálnych sietí 
5.     Bezpečnosť údajov / bezpečný prenos údajov 
6.     Žiadosti o prijatie do zamestnania 
7.     Nakladanie s kontaktnými údajmi 
8.     Vaše práva 
9.     Kontakty 
10.   Vylúčenie zodpovednosti 

 

1.     Nakladanie s osobnými údajmi

Zbierame, využívame a poskytujeme Vaše osobné údaje tretej strane len vtedy, ak je to povolené v zmysle právneho rámca, alebo ak so zberom údajov budete súhlasiť. 

Za osobné údaje sa považujú všetky informácie, ktoré slúžia na identifikáciu Vašej osoby a umožňujú vysledovanie Vašej osoby – teda napríklad Vaše meno, Vaša e-mailová adresa a telefónne číslo. 

Spracúvame a uchovávame osobné údaje len počas doby, ktorá je nevyhnutne potrebná na dosiahnutie účelu uchovávania, alebo ak tak bolo stanovené zo strany európskeho legislatívneho alebo regulačného orgánu alebo iného zákonodarcu v zákonoch alebo predpisoch, ktorým prevádzkovateľ podlieha. 

Ak účel uchovávania odpadne, alebo pri uplynutí doby uchovávania, ktorú stanovil európsky legislatívny alebo regulačný orgán alebo iný príslušný zákonodarca, dôjde k zablokovaniu alebo vymazaniu osobných údajov bežným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi. 

Vaše údaje môžeme poskytovať iným spoločnostiam našej skupiny na poskytovanie určitých služieb. Spoločnosti zo skupiny sa nachádzajú v krajinách, v ktorých je ochrana údajov zabezpečená rovnakým spôsobom. S takýmto prenosom údajov výslovne súhlasíte.

 

2.     Zber všeobecných údajov a informácií

Naše internetové stránky zbierajú pri každom otvorení niekoľko všeobecných údajov a informácií. Tieto všeobecné údaje a informácie sa ukladajú do logovacích súborov servera. Predmetom zberu môžu byť (1) požité typy a verzie prehliadačov, (2) operačný systém používaný systémom návštevníka, (3) internetová stránka, z ktorej sa systém návštevníka dostal na našu internetovú stránku (takzvaný "referrer"), (4) podstránky, ktoré systém návštevníka na našej internetovej stránke navštívil, (5) dátum a čas návštevy internetovej stránky, (6) číselný identifikátor (IP-adresa), (7) internetový poskytovateľ systému návštevníka a (8) ostatné podobné údaje a informácie, ktoré slúžia na odvrátenie hrozieb v prípade útokov na naše informačno-technologické systémy. 

Pri využívaní týchto všeobecných údajov nevyvodzujeme žiadne závery o užívateľoch. Tieto informácie sú potrebné skôr na to, aby sme (1) korektne zobrazili obsah našej internetovej stránky, (2) optimalizovali obsah našej internetovej stránky a propagáciu tejto stránky, (3) zabezpečili trvalú funkcionalitu našich informačno-technologických systémov a techniky našej internetovej stránky a (4) poskytli orgánom činným v trestnom konaní v prípade kybernetického útoku informácie nevyhnutné na trestné stíhanie. Tieto anonymne zozbierané údaje a informácie teda vyhodnocujeme na jednej strane pre účely štatistiky, a na strane druhej s cieľom zvýšiť ochranu a bezpečnosť údajov v našej spoločnosti, aby sme v konečnom dôsledku zabezpečili optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame.

 

3.     Cookies

Na našej webovej stránke používame webový analytický softvér Google Analytics na štatistické vyhodnocovanie prístupov návštevníkov. 

Google Analytics používa „Cookies“, čo sú textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači a umožňujú analýzu používania webovej stránky. Na tento účel sa informácie o používaní, ktoré tento súbor – Cookie – zaeviduje (vrátane Vašej skrátenej IP-adresy) prenášajú na náš server a uchovávajú na účely analýzy používania, čo z našej strany slúži na optimalizáciu webovej stránky. Vaša IP-adresa sa pri tomto postupe bezodkladne anonymizuje, takže pre nás ostávate anonymným používateľom. Informácie vytvorené prostredníctvom Cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky nebudú poskytnuté tretím stranám. 

V nastaveniach Vášho prehliadača môžete zakázať používanie súborov Cookie. Toto však môže mať za následok, že už nebudete môcť využívať našu webovú stránku v plnom rozsahu. 

Používaním našej webovej stránky vyhlasujete, že súhlasíte so spracovaním údajov analytickým softvérom Google Analytics vo vyššie uvedenom rozsahu a na vyššie uvedený účel.

 

4.     Používanie plug-in modulov sociálnych sietí

V súčasnosti využívame nasledujúce plug-in moduly sociálnych sietí: Facebook, LinkedIn, YouTube a XING. Poskytovateľa plug-in modulu spoznáte podľa označenia na políčku nad počiatočným písmenom alebo logom. Ponúkame Vám možnosť priamej komunikácie s poskytovateľom plug-in modulu prostredníctvom tlačidla. Až po kliknutí na označené políčko, a teda jeho aktivovaní, bude poskytovateľovi plug-in modulu odoslaná informácia, že ste navštívili príslušnú webovú stránku našej online ponuky, a že môžu byť prenesené ďalšie údaje. V prípade siete Facebook sa v súlade s príslušným poskytovateľom v Nemecku IP-adresa okamžite po zaevidovaní anonymizuje. Aktivovaním plug-in modulu dôjde k prenosu Vašich osobných údajov na príslušného poskytovateľa plug-in modulu kde sa uložia (v prípade poskytovateľov zo Spojených štátov v USA). Keďže poskytovateľ plug-in modulu zbiera údaje najmä prostredníctvom súborov Cookies, odporúčame Vám vymazať všetky súbory Cookies prostredníctvom označenia políčka v bezpečnostných nastaveniach Vášho prehliadača. 

Naša spoločnosť nemá dosah na údaje zbierané a spracovávané poskytovateľmi plug-in modulov, a nemáme ani vedomosť o plnom rozsahu zberu údajov, účeloch spracovania a lehotách uchovávania. Rovnako nemáme žiadne informácie o vymazaní údajov zozbieraných poskytovateľom plug-in modulu. 

Poskytovateľ plug-in modulu ukladá údaje, ktoré o Vás zozbieral ako užívateľské profily a využíva ich na účely reklamy, prieskum trhu a/alebo úpravu svojej webovej stránky na mieru. Takéto vyhodnocovanie sa vykonáva najmä (aj neprihlásených užívateľov) na zobrazenie reklamy prispôsobenej potrebám používateľov a na informovanie iných používateľov danej sociálnej siete o Vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo podania námietky proti zostavovaniu týchto užívateľských profilov, pričom sa pri uplatnení tohto práva musíte obrátiť na príslušného poskytovateľa plug-in modulu. Prostredníctvom plug-in modulov Vám poskytujeme možnosť interakcie so sociálnymi sieťami a inými používateľmi, vylepšujeme našu ponuku a zvyšujeme jej zaujímavosť pre Vás ako používateľa.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zberu a spracovania údajov zo strany poskytovateľa plug-in modulu získate z nižšie uvedených vyhlásení o ochrane osobných údajov týchto poskytovateľov. Poskytnú Vám aj podrobnejšie informácie o Vašich právach a možnostiach nastavení na ochranu Vášho súkromia. 

Adresy príslušných poskytovateľov plug-in modulov a jednotný identifikátor zdroja – URL – s informáciami o ochrane údajov: 

• Facebook: Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; www.facebook.com/policy.php; viac informácií o spracovaní údajov: www.facebook.comlhelp/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other a www.facebook.com/about/privacy/your-info. Facebook sa stal členom Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (EU-US Privacy Shield), www.privacyshield.gov/EU-US-Frame-work.

 

• YouTube: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, CA 94043, USA; www.google.com/policies/privacy/partners/. Google sa stal členom Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (EU-US Privacy Shield), www.privacyshield.gov/EU-US-Frame-work. 

• LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA; www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn sa stal členom Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (EU-US Privacy Shield), www.privacyshield.gov/EU-US-Frame-work. 

• Xing: Xing SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.

 

5.     Bezpečnosť údajov / bezpečný prenos údajov

Naše IT systémy zabezpečujeme prostredníctvom technických a organizačných opatrení pred neželaným prístupom, prenosom, vkladaním, stratou a šírením, ďalej zničením a zmenou zo strany neoprávnených osôb. 

Prenos osobných údajov na našich webových sídlach je zabezpečený v súlade s aktuálnym technickým štandardom.

 

6.     Žiadosti o prijatie do zamestnania

Pred zaslaním Vašej on-line žiadosti o prijatie do zamestnania Vás požiadame o súhlas s použitím Vami dodaných údajov na preskúmanie Vašej kvalifikácie pre obsadzovanú pozíciu. Počas výberového konania budú okrem oslovenia, mena a priezviska uchovávané obvyklé korešpondenčné údaje ako korešpondenčná adresa a ročník v databáze uchádzačov. Okrem toho sa zhromažďujú podklady uchádzača ako motivačný list, životopis, odborné certifikáty, diplomy a certifikáty odbornej prípravy a potvrdenia o zamestnaní. 

Keďže sa uchádzate o prijatie aj elektronickou cestou, udeľujete nám týmto spôsobom súhlas, aby sa Vami uvedené údaje v rámci stürmsfs uchovávali, prenášali a spracovávali na účely vyhľadávania pozícií a ich obsadenia. 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že podklady Vašej žiadosti o prijatie do zamestnania môžu obsahovať aj osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov. Sú to napríklad údaje o politických názoroch, náboženskom presvedčení, telesnom a duševnom zdraví alebo fotografia, na ktorej je vidieť etnický pôvod. Ak takéto údaje poskytnete vo Vašich podkladoch k žiadosti o prijatie do zamestnania, udeľujete nám výslovný súhlas so spracovaním, prenosom a uchovávaním týchto informácií. 

Po obsadení uverejnenej pozície alebo ak nedôjde k uzatvoreniu pracovnej zmluvy, vymažeme údaje z našich systémov, ibaže by ste požiadali, aby podklady k Vašej žiadosti o prijatie do zamestnania boli použité pri obsadzovaní ďalších pozícií. V takom prípade udeľujete súhlas s tým, aby Vaše údaje boli spracované za účelom Vášho neskoršieho kontaktovania a pokračovania výberového konania, ak prichádzate do úvahy pre obsadenie inej pozície. Po uplynutí predĺženej lehoty na uchovávanie budú Vaše údaje zo žiadosti o prijatie do zamestnania zredukované na základné údaje (priezvisko, meno, adresa, ročník, dátum doručenia, dátum zamietnutia). Tieto údaje búdu uchované počas zákonnej doby na uchovanie údajov.

 

7.     Nakladanie s kontaktnými údajmi

Ak nás budete kontaktovať prostredníctvom ponúknutých kontaktných možností, budú Vaše údaje uchované, aby sme ich mohli použiť pri spracovaní a zodpovedaní Vašej požiadavky. Bez Vášho súhlasu nebudú tieto údaje poskytnuté tretím stranám.

 

8.     Vaše práva

Na požiadanie získate bezplatne informáciu o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a prípadne, aké osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, boli uchované. 

Ak Vaša požiadavka nie je v rozpore so zákonnou povinnosťou na uchovávanie údajov (napr. uchovávanie údajov), máte právo na opravu chybných údajov a vymazanie (v budúcnosti) Vašich osobných údajov. 

Proti spracovaniu Vašich údajov môžete kedykoľvek namietať. V prípade námietky Vaše osobné údaje už nebudeme spracovávať, ibaže by sme preukázali závažné legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie údajov je nevyhnutné na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. 

V budúcnosti máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov bez uvedenia dôvodov.

 

9.     Kontakty

Orgán zodpovedný vo vzťahu k Vašim osobným údajom na tejto webovej stránke je:

stürmsfs s.r.o. 

Priemyselná 7/605 

SK-922 02 Krakovany

 

stürmsfs s.r.o. kontaktná osoba pre bezpečnosť informácií 

e-mail: gdpr.sk@stuermsfs.com 

 

10.  Vylúčenie zodpovednosti

Ako poskytovateľ sme v zmysle všeobecných záväzných právnych predpisov zodpovední za obsah, ktorí sme zverejnili. Obsah našich webových stránok je zostavovaný a aktualizovaný podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia. Neposkytujeme žiadnu záruku, že uvedené informácie sú úplné, správne a vždy aktuálne. To platí aj pre všetky prepojenia ("links/odkazy"), na ktoré táto webová stránka priamo alebo nepriamo odkazuje. Nie sme zodpovední za obsah externej stránky, na ktorú budete presmerovaní po použití takéhoto odkazu. 

Vyhradzujeme si právo meniť alebo dopĺňať zverejnené informácie bez predchádzajúceho upozornenia.